BOZP Technik SK

c2i s.r.o.
Contract type
Plný úväzok
Salary
Od 1400 Euro + bonus v závislostí od vedomostí a skúseností

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

•  Vypracovanie základnej dokumentácie a pravidiel pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“),
• návrh politiky BOZP a program jej realizácie,
• registra rizík pre všetky činnosti vykonávané zamestnancami;
• systém pre poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, 
• bezpečnostno-technických predpisov;
• zásad a postupov v prípade výskytu nežiaducich udalostí (pracovný úraz)
• metodické usmerňovanie zamestnancov.
• Zisťovanie a hodnotenie rozborov príčin vzniku úrazov a nežiaducich udalostí, posudzovanie faktorov práce a vypracovávanie dokumentácie
• Spolupráca s komisiou BOZP, zástupcami zamestnancov pre BOZP, pracovnou zdravotnou službou, so štátnym odborným dozorom nad bezpečnosťou práce, orgánmi na ochranu zdravia ai.
• Školenia o ochrane pred požiarmi,
• spracovanie, aktualizovanie dokumentácie – Požiarna identifikačná karta, požiarny štatút organizácie, požiarne poplachové smernice a požiarne evakuačné plány a ostatnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi 
• kontrolná činnosť – zápisy v Požiarnej knihe (min. 1 x 3 mesiace), požiarne uzávery,
• poradenská činnosť v oblasti PO,
• určovať v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Requirements for the employee

Minimum level of education

Vysokoškolské II. stupňa

Educational specialization

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Suitable for graduate

No

Skills

  • Anglický jazyk - Mierne pokročilý
  • Microsoft Excel - Pokročilý
  • Microsoft PowerPoint - Pokročilý

Years of practise

2

Personal prerequisites and skills

• VŠ technického zamerania, 2. stupeň – odbor Bezpečnosť a ochrana zdravia (študijný program Integrovaná bezpečnosť)
• platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti ABT/BT
• platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti TPO
• MS Office a Internet
•flexibilita, precíznosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, rozhodnosť, tímovosť

APPLY NOW »
By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.